Đăng ký tham quan hướng nghiệp tại Nhà máy Honda Việt Nam

Đăng ký tham quan hướng nghiệp tại Nhà máy Honda Việt Nam

Nhằm giúp sinh viên hiểu biết về ngành học mà mình đã lựa chọn, hình dung dung được vị trí việc làm trong tương lai, từ đó định hướng tốt cho việc học tập thông qua các hoạt động tham quan thực tiễn tại cơ sở sản xuất, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đ&atild[…]